Opalens Samfällighetsförening

      

GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Opalens samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och          e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Opalens samfällighet hanterar (lagrar och använder för kommunikation och kvartalsvis debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för Opalens samfällighets personuppgiftshantering är -det avtal som finns med medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal.

Opalens samfällighet tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Opalens samfällighet vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer.

För att hantera samfällighetens fakturering och bokföring samarbetar samfälligheten sedan många år tillbaka med Kerstin GartneTechem Sverige AB läser av varmvattenmätare och sammanställer förbrukningen för samtliga medlemmar i samfälligheten till styrelsen. Nämnda företag har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Opalens samfällighet.