Opalens Samfällighetsförening

      

Samfällighet vad innebär detMedlemmar i Opalens samfällighetsförening är de hus som finns på Opalgången 1 - 31, Rubingången 1 - 81, Sandängsvägen 1 – 19, samt Öringe Strandväg 25 – 33.

Opalens samfällighet omfattar:

-       kvartersmark inom Gimmersta 1:38 och 1:39
-       de två kvartersstugorna med fastighetsbeteckningarna Opalen 40
        och Rubinen 12.
-       garagebyggnader inom området
-       undercentral för värme och varmvatten med tillhörande kulvertar och
        ledningar t.o.m. mätaranordningar
-       ledningar för elkraft till utvändig belysning, undercentral samt
        gemensamma lokaler.
-       ledningar för radio, television, förstärkare och fördelningsdosor
-       lekplatser och övriga anläggningar på kvartersmark
-       övriga hårdgjorda, planterade, gräsbesådda eller obehandlade ytor
        inom kvartersmark  

Den väg som går från Sandängsvägen genom området och förbi f.d. panncentralen tillhör kommunen.

Som ägare av en fastighet med adress enligt ovan är man automatiskt med i samfälligheten som föreningen förvaltar.
Medlemskapet är obligatoriskt och upphör vid försäljning av fastigheten och övergår då på den ny ägaren.
Samfällighetsföreningar förvaltas enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL).
Föreningens stadgar utgörs av Länsstyrelsens upprättade stadgar för samfällighetsföreningar.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen utses vid årsstämman och består av ordförande samt 4 ledamöter.
Styrelsens uppgift är att:

  1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter andelstal och ägare.
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
  5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

Årsmöte
Årsmöte hålls i mars månad. Kallelse skall utsändas senast 14 dagar före.
Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsens ordförande senast 31 januari.
Vid årsmötet väljs styrelse, inkomna motioner behandlas samt beslutas om avgiften till föreningen.

Vad är en samfällighet?
En samfällighet består av mark, anläggning, rättighet m.m. som tillhör flera fastigheter gemensamt. Man skiljer på olika samfälligheter.
Det finns:
 -  marksamfälligheter som består av mark/vatten, som ägs gemensamt av ett antal fastigheter 
 -  anläggningssamfälligheter som består av objekt/gemensamhetsanläggning, som ägs gemensamt av ett antal fastigheter och 
 -  övriga samfälligheter som består av huvudsakligen rättigheter, som tillhör flera fastigheter

Vem äger en samfällighet?
Samfälligheter ägs av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms i normalfallet i samband med att samfälligheten bildas. Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och som följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse.

Anläggningssamfälligheter
Dessa består av en anläggning som hör till flera fastigheter gemensamt (gemensamhetsanläggning) och som ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för dessa fastigheter. Anläggningssamfälligheter bildas enligt anläggningslagen (1973:1149) genom lantmäteriförrättning. Vilka fastigheter som ingår och resp. fastighets andelstal framgår av registreringshandlingen. Varje samfällighet har en registerbeteckning som har samma uppbyggnad som marksamfälligheter men istället med bokstäverna GA (Göteborg Björlanda GA:2).

Dessa samfälligheter är den vanligaste formen av samfälligheter som bildas i dag. Som exempel kan nämnas samfällighetsbildningar som sker för gemensam parkmark, gångytor, lekplatser, parkeringar, vatten- och avloppsanläggningar m.m. gemensamt för ett bostadsområde.

Länsstyrelsernas rättsenhet för ett alfabetiskt register över dessa föreningar medan tilldelning av organisationsnummer sker genom skattemyndigheten.

Förvaltning av samfälligheter
Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter reglerar förvaltning av alla typer av samfälligheter, samfällda rättigheter och samfälld mark. Förvaltning kan ske på delägarnivå eller via föreningsförvaltning. Föreningsförvaltning sker via en samfällighetsförening som är en juridisk person med antagna stadgar och en vald styrelse. Dessa registreras av lantmäteriet som även tilldelar organisationsnummer. Föreningen har rätt att ta ut avgifter för drift och underhåll av anläggningar.