Opalens Samfällighetsförening

      

Systematisk brandskyddsarbete

Handlingsplan för en bra brandskyddad verksamhet

  1. Kartlägga brandrisker och göra en bedömning av konsekvenser av brand.
  2. Fördela ansvar och arbetsuppgifter.
  3. Planera och genomföra utbildning i viktiga brandskyddsfrågor.
  4. Upprätta brandskyddsregler och informera om dessa.
  5. Göra en checklista för regelbunden kontroll samt dokumentera kontrollerna med datum och eventuella brister.
  6. Göra en årlig översyn av brandskyddet. Sammanställa hur utfallet varit på kontrollerna och uppdatera regler, utbildning och brandteknisk utrustning.

 

1. Bedömning av brandrisker i garagen

I garagen finns det bilar och diverse produkter som däck, vätskor som spolarvätska, olja m.m. Så länge det inte finns någon tändkälla så föreligger risken som måttlig av att brand uppstår. Möjliga tändkällor är gnista från elkontakter, rökning eller svetsning. Om brand skulle uppstå så bör brandbelastningen vara så liten som möjligt. Vissa saker i ett garage går att åtgärda. Minimera tillåten mängd brännbara vätskor, minimera antal däck som är tillåtet samt att se till att övriga brännbara produkter är så få som möjligt. Om brand uppstår så skall det finnas möjlighet att släcka inom 2 min.

 

2. Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter

Ansvaret att brandskyddet efterlevs ligger på styrelsen. Varje fastighet som har garageplats är även skyldig att följa regler som styrelsen fattar beslut om. Styrelsen kan utse en eller flera personer som gör ronder och utbildar samt dokumenterar.

 

3. Planering och genomföra utbildning i viktiga brandskyddsfrågor

Det som är allra viktigast är informationen vad som är tillåtet att ha i garagen kommer ut till samtliga garage innehavare. Detta i ett informationsblad. Nästa steg är att utbilda i hur en brandsläckare fungerar och även ha möjlighet att prova praktisk. Lika så informera hur brand uppstår och hur detta kan undvikas.

 

4. Upprättande av brandskyddsregler

Regler är till för att se till att brand inte uppstår och om brand uppstår så ska det finnas möjlighet att själv släcka inom 2 min och att brandbelastningen är så liten som möjligt.

Rökning samt svetsning är förbjudet i garagen.

Antal däck som får finnas är en uppsättning däck (4 st) per garageplats (förutom de som redan sitter på bilen)

Vätskor som får finnas per garage är 1 liter spolarvätska samt 1 liter olja.

Ingen bensin får finnas i garaget, förutom den som finns i bilen.

Inga gaser (gasol, svetsgaser m.m.) får finnas i garagen.

Varje garagelänga är en brandcell. Med detta menas att det inte får byggas upp skiljeväggar mellan varje garageplats utan att fastighetsägaren tillåter detta och att de förändringar av brandcellen som uppkommer följer brandskydd som föreskrifterna av brandcell förskriver.

 

5. Regelbundna kontroller och checklista

Kontroller görs minst 2 gånger per år enligt lista. Förslag på kontrolltider är vid vår- och höststädning. Brister noteras och rapporteras till styrelsen som ser till att åtgärda dessa enligt rutin.

 

6. Årlig sammanställning och översyn av brandskyddet

Den som är brandskyddsansvarig för garagen, gör en årlig sammanställning av genomförda kontroller och upptäcka fel och brister samt vidtagna åtgärder. Denna rapport delges styrelsen en gång per år. Den som utses till brandskyddsansvarig ska föreslå styrelsen behovet enligt de risker som finns. Den ska även föreslå styrelsen om regler bör förändras för att maximalt brandskydd finns.

 

På uppdrag för styrelsen i Opalens Samfällighetsförening

Brandman

Christer Flodfält